อัลบั้มภาพ "การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ) 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย ประชุมสามัญประจำปีของปีของแต่ละสมัย ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม - คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ(ถ้ามี)