อัลบั้มภาพ "การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ) 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กรณีขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อ หนี้ผูกพัน) ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กรณีขออนุมัติ กันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่องขออนุญาติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบในการใช้ จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสุนทรภู่ เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสุนทรภู่ เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบในการ เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติ เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติ งาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพื่อ ทราบ) ระเบียบวาระที่ 12 ญัตติ เรื่องรายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (เพื่อทราบ) ระเบียบวาระที่ 13 ญัตติ เรื่องรายงานการประกาศใช้แผน พัฒนาสี่ปีของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ (2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลั่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 ระเบียบวาระที่ 14 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)