อัลบั้มภาพ "การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 วันพุธ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 วันพุธ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ) 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 วันพุธ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)