การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
นิทรรศการวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4
นิทรรศการวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4
การประชุมประชาคมระดับตำบลเทศบาลตำบลสุนทรภู่
การประชุมประชาคมระดับตำบลเทศบาลตำบลสุนทรภู่
การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 5 ตำบลกร่ำ
การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 5 ตำบลกร่ำ