การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
ประชาคมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุนทรภู่
ประชาคมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุนทรภู่
เก็บขยะริมถนนสายเพ-แกลง-กร่ำ
เก็บขยะริมถนนสายเพ-แกลง-กร่ำ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ เพื่อจัดทำร่างพัฒนา 3
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ เพื่อจัดทำร่างพัฒนา 3
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุนทรภู่
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุนทรภู่