อัลบั้มภาพ ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามกฏกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙