ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปี ๒๕๕๗/๕๘
   
 
   

 เกษตรกรรายเดิม หมายถึง เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามแบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในปี ๒๕๕๖/๕๗ ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ และ ผ่านการตรวจสอบรับรองพื้นที่เปิดกรีดแล้ว ในปี ๒๕๕๖/๕๗ (ตามรายชื่อที่ได้ส่งให่ ธกส.) ให้เกษตรกรผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางดำเนินการดังนี้

เอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งเข้าร่วมโครงการและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

๑.สำเนาบัตรประชาชน

๒.สำเนาทะเบียนบ้าน

๓.สำเนาเอกสารสิทธิ์การใช้ที่ดิน

๔.ใบมอบอำนาจ (กรณีขึ้นทะเบียนแทน ไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้)

เกษตรกรรายใหม่/แปลงใหม่ หมายถึง เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ แต่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองพื้นที่เปิดกรีด ให้ถือเป็นเกษตรกรรายใหม่

เอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งเข้าร่วมโครงการและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

๑.แบบขึ้นทะเบียน

๒.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๓.สำเนาทะเบียนบ้าน

๔.สำเนาเอกสารสิทธิ์การใช้ที่ดิน

๕.ใบมอบอำนาจ (กรณีขึ้นทะเบียนแทน ไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้)

หมายเหตุ : กรณีที่เกษตรกรยังไม่ได้เปิดบัญชี หรือปิดไปแล้วให้ไปเปิดบัญชีกับ ธกส. (ประเภทออมทรัพย์) เพื่อเตรียมความพร้อม

* รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน - วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่สำนักงานการเกษตรอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ *

* เทศบาลตำบลสุนทรภู่ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง วันที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารห้องประชุมหลังใหม่ (ชั้นล่าง) เทศบาลตำบลสุนทรภู่ *

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089-0971124  คุณมานพ

 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พ.ย. 2557