ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ "กองคลังเคลื่อนที่ รับภาษีประชาชน" ให้บริการประชาชนโดยออกจัดเก็บภาษีถึงพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน วันเวลาและสถานที่ตามตารางจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มี.ค. 2559