ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
   
 
   

เทศบาลตำบลสุนทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง...กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2557 ณ บึงจำรุงเล็ก ม.5 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง...เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและขอขมาต่อพระแม่คงคา...อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยสืบต่อไป...

   

                                                                 

 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 04 พ.ย. 2557