ประกาศเรียกประชุมสภา ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 21 ก.ค. 2559