ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2559