การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี มอบอำนาจอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พ.ค. 2558