ระเบียบวาระการประชุมสภา ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2560 วันที่ 3 เมษายน 2560
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มี.ค. 2560