ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 17 ก.พ. 2560