กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พ.ค. 2558