ประกาศเรียกประชุมสภา ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 22 พ.ค. 2560