การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี มอบอำนาจให้พนักงานเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พ.ย. 2557