ประกาศนัดประชุมสภา ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มิ.ย. 2560